Giới thiệu chung 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Giáo dục đặc biệt gồm 15 cán bộ giảng viên, trong đó:

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- TS. Lê Thị Thúy Hằng – Trưởng Khoa

- TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó trưởng Khoa

2. TỔ BỘ MÔN

 - Tổ Giáo dục hòa nhập: Tổ trưởng: ThS. Dương Thị Hoa

-  Tổ Phương pháp và Thực hành ứng dung: Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Hạnh

3. TRỢ LÝ KHOA: ThS. Vũ Thị Thủy

4. GIÁO VỤ KHOA

          - Đào Thị Thu Huyền

          - Ngô Thị Thanh

5. TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:

     - Tổ công đoàn: Tổ trưởng ThS. Phạm Ngọc Quân.

     - Liên chi đoàn khoa:  ThS. Bí thư Phạm Ngọc Quân

 Danh sách cán bộ giáo viên:

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Chuyên môn

Tổ chuyên môn

Địa chỉ liên hệ

1

Lê   Thị Thúy Hằng

Nữ

Tiến sĩ

GDHN

 thuyhang213@yahoo.com

2

Nguyễn   Thị Thanh Huyền

Nữ

Tiến   sĩ

PP và THƯD

 huyen782002@yahoo.com

3

Nguyễn   Thị Hạnh

Nữ

Thạc sĩ

PP và THƯD

       hanhgddbtw1@yahoo.com

4

Dương   Thị Hoa

Nữ

Thạc sĩ

GDHN

    vantrang932000@yahoo.com

5

Nguyễn   Thị Minh

Nữ

Thạc sĩ

GDHN

       mariaminhanh@yahoo.com

6

Phạm   Thùy Linh

Nữ

Thạc sĩ

GDHN

         thuylinhtw1@yahoo.com

7

Nguyễn   Thị Ngân

Nữ

Thạc sĩ

PP và THƯD

        ngannamga@gmail.com

8

Trương   Thị Tuyết

Nữ

Thạc sĩ

PP và THƯD

     truongtuyetcdsptw@gmail.com

9

Nguyễn   Thu Hường

Nữ

Thạc sĩ

Văn phòng

  nguyenhuongcdsptw@gmail.com

10

Phạm   Ngọc Quân

Nam

Thạc sĩ

PP và THƯD

        ngocquantl@yahoo.com

11

Vũ   Thị Thủy

Nữ

Thạc sĩ

GDHN

 chungthuyson8x@yahoo.com

12

Lương   Thị Hường

Nữ

Thạc sĩ

PP và THƯD

 hchip1981@yahoo.com

13

Nguyễn   Thị Hằng

    Nữ

Thạc sĩ

PP và THƯD

 nguyenhang_vatly@yahoo.com.vn

14

Ngô   Thị Thanh

Nữ

Cử nhân

Văn phòng

            ntt.sp2@gmail.com

15

Đinh  Thị Hạnh

Nữ

Thạc sĩ

PP và THƯD

 hanhece@gmail.com

 

Liên kết web